SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: TEL. 698 852 124
|
info@kosmetykizameryki.pl
Ilość: 0 (0 szt.)
0,00 zł
Zakupy powyżej 300 zł wysyłka za 1 grosz

Regulamin Akcji „ROZDAJEMY DOLARY”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ O NAZWIE „ROZDAJEMY DOLARY”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl

Akcja promocyjna jest organizowana przez Organizatora w oparciu i niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcja promocyjna organizowana jest w witrynie sklepu internetowego www.kosmetykizameryki.pl

Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czas trwania Akcji Promocyjnej w witrynie sklepu internetowego to 19.02.2018

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

Z zastrzeżeniem pkt. 1 § 2, Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej potwierdza uprzednio, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest dokonanie zakupu dowolnego, dostępnego w ofercie produktu lub produktów w witrynie sklepu internetowego www.kosmetykizameryki.pl w dniu 19.02.2018. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej wartość jednorazowego w/w zakupu musi przekroczyć łącznie 100 zł brutto.

Kupujący przy dokonaniu zakupu w wyżej wymienionym dniu otrzymuje oryginalny banknot o nominale 1 (słownie: jednego) dolara amerykańskiego (USD) w prezencie jako gratis.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed przekazaniem Uczestnikowi, zweryfikować autentyczność banknotu.

Dolar amerykański stanowi określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wartość gratisu dla m.in. celów podatkowych zostanie określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Należy dodać do koszyka wybrane produkty, a gratis zostanie automatycznie dodany do zamówienia.

§ 4

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

Ilość produktów w Akcji Promocyjnej jest nieograniczona.

Sprzedaż produktów objętych Akcją Promocyjną jest możliwa wyłącznie w ilości detalicznej.

Akcja Promocyjna sumuje się z każdą inna promocją cenową lub inną.

Akcja Promocyjna obowiązuje także na towary w obniżonej, promocyjnej cenie.

W przypadku zwrotu całego zamówienia do sklepu bez podania przyczyny należy zwrócić produkt gratisowy przypisany do zamówienia biorącego udział w Akcji Promocyjnej.

W przypadku zwrotu/wymiany jednego produktu/dwóch/trzech nie trzeba zwracać gratisu, tj. w przypadku, gdy nie jest zwracane całe zamówienie (wszystkie produkty).

§ 5

OPŁATY TRANSPORTOWE

Towar objęty Akcją Promocyjną będzie dostarczany wraz z zamówieniem.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej.

Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator.

 

§ 7

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTÓW

Reklamacje produktów zakupionych w Akcji Promocyjnej rozpatrywane są na podstawie następujących przepisów prawnych:

W przypadku, gdy produkt został nabyty przez klienta indywidualnego, w celu nie związanym z działalnością gospodarczą zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego Dział III art. 577-581 (gwarancja) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

W przypadku, gdy produkt został zakupiony w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego Dział II art. 576 (rękojmia) oraz dział III art. 577-581 (gwarancja).

Ogólne zasady obsługi zwrotów i reklamacji mające zastosowanie do niniejszej akcji opisane są na stronie sklepu internetowego w zakładce Regulamin.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest na stronie www.kosmetykizameryki.pl.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają zasady ogólnie stosowane przy sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wszystkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.