SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: TEL. 698 852 124
|
info@kosmetykizameryki.pl
Ilość: 0 (0 szt.)
0,00 zł
Zakupy powyżej 300 zł wysyłka za 1 grosz

Regulamin Konkursu Photo Wtore

Regulamin Konkursu organizowanego na

Instagramie pn. „ Photo Wtorek w KZA”

Kosmetykizameryki.pl

 

 

§1

ORGANIZACJA KONKURSU

 

1.1.

Organizatorem konkursu „ Photo Wtorek w KZA” jest MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl

1.2.

Definicje:

1.2.1 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.2 KONKURS – konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.2.3 REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.2.4 ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl

1.2.5 UCZESTNIK– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

 

1.3.

Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

1.4

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

2.1.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

2.2.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem internetowego serwisu społecznościowego “Instagram”.

 

2.3.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Instagramnie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez

Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi

serwisu Instagram. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Instagram.

 

2.4. Konkurs trwa w dniach od 26.07.2016 do 01.08.2016 roku. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 02.08.2016 roku.

 

2.5.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.6.

Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

 

 

§3

UCZESTNICY KONKURSU

 

3.1.

W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia lub posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (zwane dalej: „Uczestnikiem”) posiadające konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram(zwane dalej: „Kontem”).

 

3.2.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konku rsu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.

 

3.3.

Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta.

 

3.4.

Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić tylko jeden komentarz (pracę konkursową).

 

3.5.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 

3.6.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanego przez siebie komentarza (pracy konkursowej) i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.

 

3.7.

Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

 

§4

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1.

W Konkursie przyznanych zostanie przez Organizatora nagroda w postaci bonu na kwotę 100 zł.

Bon będzie można wykorzystać w sklepie www.kosmetykizameryki.pl do 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

 

4.2.

Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 

4.3. Wartość wygranej w konkursie nagrody wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do treści art 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

4.4.

Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 

4.5.

Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

4.6.

Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

 

 

 

 

§5

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

 

5.1.

Uczestnik celem udziału w konkursie winien:

a) obserwować konto: kosmetykizameryki.pl (tzn. mieć lub założyć konto w serwisie Instagram, wyszukać profil „kosmetykizameryki.pl”i kliknąć „obserwuj”),

b) Polubić aktualny post konkursowy!

c) Udostępnij zdjęcie na swoim profilu (musi być publiczny) z hashtagami #kosmetykizameryki #konkurs #PhotoWtorekwKZA

d) Wykonać artystyczne zdjęcie zakupionych w naszym sklepie kosmetyków. Następnie wysłać nam swoją pracę na maila rozdanie@kosmetykizameryki.pl

 

 

5.2.

Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora zostaną z niej usunięte.

 

5.3.

Wybierając Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie komentarze zamieszczone w regulaminowym czasie określonym w §1 punkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

5.4.

Wybierając Zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością i kreatywnością komentarzy (prac konkursowych).

 

5.5.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej komentarzy konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

 

 

§6

PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

6.1.

Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje zwycięzce o wygranej poprzez wiadomość Direct Message w serwisie Instagram. Dodatkowo wyniki Konkursu w tym Nick użytkownika, którym posługuje się na Instagramie, wraz z podaniem zwycięskiej pracy zostaną ogłoszone w komentarzach pod zdjęciem konkursowym.

 

6.2.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie e-maila na adres: info@kosmetykizameryki.pl, a następnie podanie drogą e-mailową danych adresowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy) niezbędnych do wysłania Nagrody.

 

6.3. Nie nadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 6.2. powyższego regulaminu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia komentarza określonego w ust. 6.1. powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.

 

6.4. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestników na następujących polach eksploatacji: publikacja w sieci internet.

 

 

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

7.1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).

 

7.2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwośc i przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nie podania danych wskazanych w §6 ust. 6.2. lub nie odebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada.

 

7.3.

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres: info@kosmetykizameryki.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 

7.4.

Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w punkcie 7.3 powyżej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.

 

 

7.5.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

 

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

8.1.

Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych, danych osobowych uczestników konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Laureatów uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

 

8.2.

W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do zwycięzcy.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

 

9.2.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników

 

9.3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.