SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: TEL. 698 852 124
|
info@kosmetykizameryki.pl
Ilość: 0 (0 szt.)
0,00 zł
Zakupy powyżej 300 zł wysyłka za 1 grosz

Regulamin Konkursu Paleta MUA Undress Me Too

Regulamin Konkursu „Paleta MUA Undress Me Too”

Kosmetykizameryki.pl

 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu "Paleta MUA Undress Me Too" jest MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl
1.2. Definicje:

1.1.1 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.2 KONKURS – konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.1.3 REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.1.4 ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl

1.1.5 UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.


2.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników firmy D.H.U. Tomaszewski oraz sklepu internetowego KosmetykizAmeryki.pl
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań wskazanych w treści posta konkursowego w dniach trwania konkursu, czyli podanie jednego słowa, z jakim kojarzy Ci się ta paletka. Wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej promocją paletki MUA oraz polubienie wpisu konkursowego. Każdy może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
2.3.Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych.

3.WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1.Konkurs trwa w dniach od 08.09.2018 do 23.09.2018 roku.
3.2.Konkurs polega na podaniu jednego słowa, z jakim kojarzy Ci się ta paletka. Polubieniu postu konkursowego oraz wskazanie osoby potencjalnie zainteresowanej promocją paletki MUA. Odpowiedź należy udzielić  w komentarzu dotyczącym postu konkursowego. Zwycięzcę wyłoni komisja powołana przez organizatora.
3.3.Konkurs organizowany jest na naszym fanpageu na Facebook.com (https://www.facebook.com/pages/kosmetykizamerykipl/179220122154469)
3.4.W konkursie przewidziano 3 nagrody ufundowane przez Organizatora Konkursu w postaci bonu zakupowego o watrości 100 zł  Jednostkowa wartość nagrody to 100,00 zł. Łączna wartość nagród to 300 zł. Bon można wykorzystać tylko w sklepie www.kosmetykizameryki.pl w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
3.5.Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 24.09.2018 roku poprzez podanie Imienia i Nazwiska lub Nazwy użytkownika zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym
3.6.Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
3.7. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
3.8. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
3.9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.


4.DANE OSOBOWE
4.1.Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
4.2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w niej.
4.3.Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest: Realizacja Konkursu.
4.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.
4.5.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym celu.
4.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@kosmetykizameryki.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik.

 


5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1.Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@kosmetykizameryki.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik.
5.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
5.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.Prawem właściwym jest prawo polskie.
6.2.Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego