SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: TEL. 698 852 124
|
info@kosmetykizameryki.pl
Ilość: 0 (0 szt.)
0,00 zł
Zakupy powyżej 300 zł wysyłka za 1 grosz

Regulamin konkursu Nie Lubię Poniedziałku

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu "Nie Lubię Poniedziałku" jest MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl

1.2. Definicje:

1.1.1 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.2 KONKURS – konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.1.3 REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.1.4 ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – MATEUSZ TOMASZEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.H.U. TOMASZEWSKI MATEUSZ TOMASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik, NIP 6422841601, REGON 240505441, adres poczty elektronicznej: info@kosmetykizameryki.pl

1.1.5 UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

2.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników firmy D.H.U. Tomaszewski oraz sklepu internetowego KosmetykizAmeryki.pl

2.2.Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie postu konkursowego oraz udzielenie odpowiedzi  na zadane w nim pytanie. Odpowiedź należy udzielić w komentarzu dotyczącym postu konkursowego. Każdy może udzielić tylko jednej odpowiedzi. Nie można również edytować  swojej odpowiedzi. Osoba która edytuje swoją odpowiedź będzie wyeliminowana z konkursu.

2.3.Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych.

3.WARUNKI I ZASADY KONKURSU

3.1.Konkurs trwa w dniach od 04.06.2018 do 05.06.2018 roku.

3.2.Konkurs polega na polubieniu postu konkursowego oraz udzielenie odpowiedzi na zadane w nim pytanie. Odpowiedź należy udzielić  w komentarzu dotyczącym postu konkursowego. Zwycięzcę wyłoni komisja powołana przez organizatora.

3.3.Konkurs organizowany jest na naszym fanpageu na Facebook.com (https://www.facebook.com/pages/kosmetykizamerykipl/179220122154469)

3.4.Wygraną w Konkursie jest bon na zakupy w naszym sklepie o wartości 100 zł do wykorzystanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

3.5.Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 06.06.2018 roku poprzez podanie Imienia i Nazwiska lub Nazwy użytkownika zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym

4.DANE OSOBOWE

4.1.Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.

4.2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w niej.

4.3.Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest:

  1. Realizacja Konkursu.
  2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (za uprzednią zgodą Uczestnika)

4.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Uczestnika.

4.5.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym celu.

4.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@kosmetykizameryki.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik.

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@kosmetykizameryki.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Orzechowa 8, 44-270 Rybnik.

5.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

5.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Prawem właściwym jest prawo polskie.

6.2.Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego